Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

sobota, 28.1.2023

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Biela (spomienka)

Hebr 11, 1-2. 8-19

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou